Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości? Warunki, dokumenty, opłaty

Spłaciłeś kredyt mieszkaniowy? Doskonale, czas na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości.
wykreślenie hipoteki wykreślenie hipoteki
Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości jest ostatnim krokiem po spłaci kredytu hipotecznego. Foto Money Breaker by Andrey Popov

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości nie następuje automatycznie po spłacie kredytu hipotecznego czy innego zobowiązania, którego zabezpieczeniem była hipoteka. W tym artykule sprawdzamy, jak wykreślić hipotekę krok po kroku, jakie warunki trzeba spełnić i jakie dokumenty przedłożyć sądowi.

Co to jest wpis hipoteczny?

Wpis hipoteczny to oficjalny zapis znajdujący się w księdze wieczystej nieruchomości stanowiący, że na danej nieruchomości została ustanowiona hipoteka. Najczęściej takie zobowiązanie powstaje, kiedy nieruchomość stanowi zabezpieczenie kredytu hipotecznego udzielonego przez bank, jednak wpis hipoteczny może dotyczyć innego wierzyciela.

Wpis zawiera szczegóły dotyczące wysokości zadłużenia, dane wierzyciela (najczęściej banku), a także charakter zobowiązania, które hipoteka zabezpiecza i rodzaj hipoteki.

Sekcje księgi wieczystej:

SekcjaOpis
Dział IDane dotyczące właściciela nieruchomości.
Dział IIPrawa związane z własnością, np. użytkowanie wieczyste.
Dział IIIOgraniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, np. służebności.
Dział IVHipoteki – to tu znajduje się wpis hipoteczny.
Wpis hipoteczny znajduje się w dziale IV księgi wieczystej nieruchomości.

Hipoteka daje wierzycielowi prawo do zaspokojenia się z wartości nieruchomości w przypadku, gdy dłużnik nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Warto zaznaczyć, że wpis hipoteczny nie zmienia właściciela nieruchomości, tylko wskazuje na istniejące obciążenie, które ma kluczowe znaczenie np. przy próbie sprzedaży nieruchomości.

Wykreślenie hipoteki – warunki

Po spłacie istniejącego zobowiązania masz prawo do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości. Aby to zrobić, musisz spełnić określone warunki. Najważniejsze jest naturalnie potwierdzenie, że zadłużenie hipoteczne nie istnieje, czyli nastąpiło umorzenie długu lub jego wygaśnięcie (np. spłata kredytu), kolejnym złożenie wniosku o wykreślenie hipoteki i dokonanie opłaty sądowej.

W tym celu wraz z wnioskiem o wykreślenie hipoteki, niezbędne jest przedłożenie sądowi dokumentów potwierdzających spłatę lub wygaśnięcie zobowiązania.

Pamiętaj, że musi to być potwierdzone na piśmie przez wierzyciela, co oznacza, że bank, na rzecz którego hipoteka została ustanowiona, musi wystawić Ci odpowiedni dokument, tzw. list mazalny, w którym znaleźć się muszą takie informacje, jak:

 • Dane dotyczące nieruchomości
 • Informacje o zobowiązaniu
 • Rodzaj hipoteki
 • Odbiorca kwitu
 • Potwierdzenie spłaty zobowiązań
 • Zgoda na usunięcie wpisu hipoteki
 • Podpisy reprezentantów wierzyciela

W niektórych przypadkach możliwe jest wykreślenie hipoteki przez potrącenie wierzytelności, czyli zaliczenie wartości jednego długu na pokrycie innego. Wówczas procedura może różnić się od standardowej i wymagać dodatkowej dokumentacji.

WAŻNE! Wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości możesz złożyć zarówno w formie papierowej, jak i przez Internet.

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej – dokumenty

Aby pomyślnie wykreślić hipotekę z księgi wieczystej, musisz zgromadzić i dostarczyć sądowi następujące dokumenty:

 • Zgoda banku na wykreślenie hipoteki: Jest to oficjalny dokument od banku lub innego kredytodawcy, który potwierdza pełną spłatę zadłużenia. Często nazywany jest kwitem mazalnym i jest absolutną koniecznością w procesie wykreślania hipoteki.
 • Wniosek do sądu o wykreślenie hipoteki: Formularz KW-WPIS służy do złożenia żądania wykreślenia wpisu hipotecznego w księdze wieczystej. Wypełniony wniosek należy złożyć w właściwym sądzie rejonowym, który prowadzi księgę wieczystą danej nieruchomości.
 • Dowód uiszczenia opłaty sądowej: Przy składaniu wniosku wymagane jest dołączenie potwierdzenia zapłaty stosownej opłaty sądowej za wykreślenie wpisu z księgi wieczystej. Wysokość opłaty może zmieniać się w zależności od przepisów, dlatego zaleca się wcześniejsze sprawdzenie aktualnej stawki.

Opłaty i koszty związane z wykreśleniem hipoteki

Głównym kosztem wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości jest opłata sądowa, wynosząca 100 zł. Ta opłata jest stała i dotyczy każdego wniosku o wykreślenie hipoteki – niezależnie od ilości właścicieli czy ilości hipotek do wykreślenia.

Opłatę sądową możesz wnieść w kasie sądu lub dokonać przelewu na konto bankowe właściwego sądu rejonowego. Wniosek o wykreślenie hipoteki będzie rozpatrzony dopiero po potwierdzeniu wpłaty.

 • Opłata sądowa: 100 zł (stała kwota za wykreślenie hipoteki)

W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest w stanie pokryć kosztów, istnieje możliwość wnioskowania o zwolnienie z opłaty sądowej. Warto mieć na uwadze, że wystawienie przez bank dokumentu potwierdzającego spłatę zobowiązania, tzw. kwitu mazalnego, może również pociągnąć za sobą dodatkowe koszty, choć nie zawsze jest to reguła i zależy od banku.

Podsumowując, koszty, na które musisz się przygotować przed złożeniem wnioski o wykreślenie hipoteki, to:

Rodzaj opłatyKoszt
Opłata sądowa za wykreślenie100 zł
Opłata bankowa za kwit mazalnyZmienna, zależna od banku
Wykreślenie hipoteki – opłaty.

Jak wykreślić hipotekę z ksiąg wieczystych krok po kroku

Pierwszym krokiem, który musisz wykonać, jeśli zastanawiasz się, jak wykreślić hipotekę, jest spłata zobowiązania w całości!

Następnie niezbędne jest:

 • Uzyskanie zgody wierzyciela: Po spłacie kredytu skontaktuj się z bankiem lub innym wierzycielem, aby uzyskać kwit mazalny. Jeśli chcesz przyśpieszyć procedurę, możesz dodatkowo wysłać do banku wniosek o list mazalny.
 • Wypełnienie wniosku: Dokładnie wypełnij formularz KW-WPIS, pamiętając o podaniu wszystkich wymaganych informacji.
 • Opłata sądowa: Przygotuj dowód uiszczenia opłaty za wykreślenie hipoteki.
 • Złożenie wniosku: W pakiecie dokumentów, w tym zgoda wierzyciela, wniosek i dowód opłaty, przekaż do Sądu Rejonowego właściwego dla lokalizacji nieruchomości.

Nie zapomnij, że skuteczność tego działania zależy od prawidłowo przygotowanych i kompletnych dokumentów oraz ich akceptacji przez sąd.

Wykreślenie hipoteki przymusowej z KW

Jeśli z jakiegoś powodu, na Twojej nieruchomości została ustanowiona hipoteka przymusowa, a Ty uporałeś się ze spłatą zadłużenia, warunki, które będziesz musiał spełnić, aby wykreślić wpis hipoteczny z KW są analogiczne, co w przypadku hipoteki umownej.

Niezbędna jest zatem spłata długu w całości, udokumentowanie tego faktu poprzez zgodę wierzyciela na wykreślenie hipoteki przymusowej, a następnie wypełnienie, opłacenie i złożenie wniosku w sądzie wieczystoksięgowym.

Pełnomocnictwo i reprezentacja

W sytuacji, gdy jako właściciel nieruchomości nie możesz samodzielnie zająć się formalnościami związanymi ze złożeniem wniosku o wykreślenie hipoteki, masz możliwość udzielenia pełnomocnictwa innym osobom.

Pamiętaj jednak, że:

 • Pełnomocnictwo to wymaga notarialnego poświadczenia podpisu, by było ważne w oczach prawa.
 • Osoba Cię reprezentująca podejmuje niezbędne kroki w Twoim imieniu, zajmując się wszelką wymaganą korespondencją i wizytami w sądach czy instytucjach finansowych.

Scenariusze szczególne

W niektórych przypadkach standardowa procedura wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej może wymagać dodatkowych kroków lub dokumentacji. Dwie takie sytuacje to sprzedaż nieruchomości i refinansowanie kredytu.

Sprzedaż nieruchomości

Przy sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką, niezbędne jest wcześniejsze wykreślenie tego zabezpieczenia. Procedura wykreślenia hipoteki po sprzedaży wymaga zgody wierzyciela hipotecznego na przeniesienie zadłużenia lub jego spłatę. Nabywca zwykle żąda takiego wykreślenia przed finalizacją transakcji, co jest zabezpieczeniem dla obu stron umowy.

Refinansowanie kredytu

W przypadku refinansowania kredytu hipotecznego nowy kredytobiorca musi pamiętać o konieczności wykreślenia poprzedniego zabezpieczenia hipotecznego. Zarówno przy przejęciu kredytu przez inny bank, jak i przy łączeniu kilku zobowiązań w jedną pożyczkę, stara hipoteka musi zostać wykreślona, a na jej miejsce ustanowiona nowa.

Podczas obu tych scenariuszy, należy dokładnie sprawdzić, czy wszystkie kroki procedury zostały wykonane prawidłowo, aby uniknąć komplikacji prawnych w przyszłości.

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

Kwestie związane z wpisami hipotecznymi i samą hipoteką, reguluje Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. To właśnie w niej znajdziesz odpowiedzi na dodatkowe pytania dotyczące tego, jak wykreślić wpis hipotekę z księgi wieczystej nieruchomości i co musisz przygotować, jednak opisane przez nas wcześniej kroki i dokumenty, powinny wystarczyć Ci do skutecznego wykreślenia wpisu hipotecznego.

Ustawa określa również, że w przypadku, gdy wierzyciel nie podejmie odpowiednich działań, dłużnik może samodzielnie podjąć próbę wykreślenia hipoteki. Nieprzestrzeganie obowiązków przez wierzyciela spotyka się z krytyką, niemniej jednak przepisy nie przewidują bezpośrednich kar za takie zaniechania.

Częste pytania (FAQ)

Poniżej odpowiedzi na częste pytania dotyczące wykreślenia hipoteki.

Ile czasu zajmuje wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej?

Czas trwania procesu wykreślenia hipoteki może zależeć od kilku czynników, w tym od obciążenia pracy sądu rejestrowego, ale zwykle zajmuje to od kilku dni do kilku tygodni od momentu złożenia wniosku i kompletu dokumentów.

Czy wykreślenie hipoteki następuje automatycznie po spłacie kredytu?

Nie, wykreślenie hipoteki nie jest procesem automatycznym. Po spłacie kredytu hipotecznego należy złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.

Kto składa wniosek o wykreślenie hipoteki?

Wniosek o wykreślenie hipoteki może złożyć zarówno kredytobiorca, jak i wierzyciel hipoteczny, np. bank. Jednak w praktyce często ciężar załatwienia formalności spoczywa na kredytobiorcy.

Czy wykreślenie hipoteki jest obowiązkowe?

Wykreślenie hipoteki nie jest obowiązkowe, ale jest zalecane, ponieważ hipoteka nadal widnieje w księdze wieczystej jako obciążenie nieruchomości, co może komplikować przyszłą sprzedaż lub inne transakcje dotyczące nieruchomości.

Czy można wkreślić hipotekę online?

Tak, jeśli posiadasz kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP, możesz złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki elektronicznie przez system e-Ksiąg Wieczystych.

Opracowanie: Money Breaker. Źródła: Ustawa o księgach wieczystych i hipotece.