Co to jest ubezpieczenie komunikacyjne, jakie są rodzaje i które jest obowiązkowe?

Sprawdź, które polisy warto, a które trzeba wykupić.
ubezpieczenie komunikacyjne ubezpieczenie komunikacyjne
Dobrowolne i obowiązkowe bezpieczenie komunikacyjne - rodzaje. Foto Money Breaker by Alex Kich

Ubezpieczenie komunikacyjne bywa nieocenione w sytuacji, gdy jesteś stroną nieoczekiwanego zdarzenia drogowego. Nie każde ubezpieczenie komunikacyjne jest wymagane, jednak bez jednego z nich lepiej na drogę nie wyjeżdżaj. Z tego artykułu dowiesz się, co to jest ubezpieczenie komunikacyjne, jakie są rodzaje i które z nich jest obowiązkowe.

Co to jest ubezpieczenie komunikacyjne – definicja

Ubezpieczenie komunikacyjne to rodzaj ubezpieczenia majątkowego, które chroni posiadacza pojazdu przed skutkami finansowymi wynikającymi z wypadku lub kolizji. Podstawowym i jednocześnie obowiązkowym rodzajem ubezpieczenia komunikacyjnego jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC).

Obowiązek posiadania polisy OC wynika z Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zgodnie z nią każdy właściciel pojazdu mechanicznego ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia OC, która chroni przed konsekwencjami finansowymi w przypadku wyrządzenia szkody osobom trzecim.

Pamiętaj! Podstawowe przepisy regulujące ubezpieczenia komunikacyjne w Polsce znajdują się w:

  1. Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152 z późn. zm.),
  2. Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2017 poz. 1260 z późn. zm.),
  3. Ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2015 poz. 1844 z późn. zm.).

Prócz obowiązkowej polisy OC, do ubezpieczeń komunikacyjnych zaliczane są także, ubezpieczenie autocasco (AC), ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz Assistance.

Rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych

Ubezpieczenia komunikacyjne możemy podzielić na obowiązkowe (ubezpieczenie OC) oraz nieobowiązkowe (AC, NNW, Assistance), o których szerzej poniżej.

Ubezpieczenie OC

Podstawowym rodzajem ubezpieczeń komunikacyjnych jest ubezpieczenie OC. Głównym jego zadaniem jest ochrona finansowa osób poszkodowanych w wyniku wypadków drogowych spowodowanych przez ubezpieczonego. Polisa OC gwarantuje pokrycie szkód materialnych oraz osobowych wyrządzonych osobom trzecim, czyli takim, które nie są właścicielami ani kierowcami pojazdu sprawcy zdarzenia.

Gdy dojdzie do wypadku, to ubezpieczyciel przejmuje odpowiedzialność za wypłatę odszkodowania poszkodowanym do wysokości sum gwarancyjnych określonych w umowie ubezpieczenia. Ubezpieczenie OC nie pokrywa szkód pojazdu sprawcy wypadku – do tego służy dobrowolne ubezpieczenie Autocasco (AC).

Brak ważnego ubezpieczenia OC jest wykroczeniem i wiąże się z sankcjami finansowymi, a w przypadku spowodowania wypadku bez ubezpieczenia, sprawca musi pokryć wszelkie szkody z własnej kieszeni. Polisa OC jest ważna na terenie całej Unii Europejskiej oraz w krajach, z którymi Polska ma podpisane stosowne umowy.

Wartość składki na ubezpieczenie OC zależy od wielu czynników, takich jak marka i model pojazdu, wiek i doświadczenie kierowcy, miejsce zamieszkania, a także historia ubezpieczeniowa, w tym liczba wypadków spowodowanych przez kierowcę.

Ubezpieczenie komunikacyjne OC jest nie tylko obowiązkiem prawnym, ale również formą ochrony samego kierowcy, ponieważ chroni ich przed koniecznością pokrywania wysokich kosztów odszkodowań z własnej kieszeni. W przypadku, gdy szkoda przekracza maksymalne sumy gwarancyjne pokrywane przez ubezpieczyciela, odpowiedzialność finansową ponosi posiadacz pojazdu. Ubezpieczenie OC jest ważne przez okres, na który została zawarta umowa, najczęściej jest to rok.

W ramach polisy OC, ubezpieczyciele oferują również ochronę prawną, która może obejmować pomoc prawną w przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu wypadku. W sytuacji, gdy poszkodowany nie jest w stanie uzyskać odszkodowania od sprawcy wypadku (np. w przypadku ucieczki sprawcy), swoje roszczenia może realizować poprzez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie Autocasco (AC) to dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne, które zapewnia szeroką ochronę finansową pojazdu. Obejmuje ono pokrycie kosztów naprawy lub odszkodowania za szkody w pojeździe wynikające z różnych przyczyn, takich jak kolizje, wypadki drogowe, akty wandalizmu, kradzież czy zdarzenia losowe, na przykład gradobicie czy powódź.

Polisa AC może być dostosowana do indywidualnych potrzeb właściciela pojazdu, a zakres ochrony jest zazwyczaj szerszy niż w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia OC. Ubezpieczenie AC często obejmuje również zdarzenia takie jak uszkodzenie pojazdu w wyniku działań osób trzecich, przykładowo w wyniku zarysowania auta na parkingu.

Wartość składki AC jest uzależniona od wielu czynników, w tym wartości pojazdu, jego wieku, marki, modelu, a także od wybranego zakresu ochrony i ewentualnych dodatkowych opcji, takich jak ochrona na wypadek kradzieży czy zabezpieczenia antywłamaniowe w pojeździe. Wysokość składki może być też zależna od historii ubezpieczeniowej właściciela, w tym od liczby szkód w przeszłości.

Polisa AC może zawierać tzw. udział własny, który określa kwotę, jaką ubezpieczony musi pokryć z własnej kieszeni w przypadku szkody. Im wyższy udział własny, tym niższa może być składka ubezpieczeniowa. Udział ten może być stały lub procentowy i jest to element polisy, który można negocjować przy zawieraniu umowy.

W zależności od zakresu polisy AC, ubezpieczyciel może pokryć pełen koszt naprawy lub wypłacić równowartość szkody w przypadku całkowitej utraty pojazdu (tzw. szkoda całkowita).

W przypadku leasingu lub kredytu samochodowego, ubezpieczenie AC jest często wymagane przez finansującą instytucję jako dodatkowe zabezpieczenie inwestycji.

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie komunikacyjne NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) to dobrowolny rodzaj polisy komunikacyjnej, która zapewnia ochronę dla kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego w przypadku wypadku drogowego. Ubezpieczenie NNW obejmuje koszty leczenia, rehabilitacji, a także świadczenia w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci.

Zakres ochrony ubezpieczenia NNW komunikacyjnego obejmuje typowe zdarzenia drogowe, w których uczestniczą pojazdy mechaniczne, takie jak samochody, motocykle, rowery, a nawet komunikacja publiczna.

Gdy dojdzie do wypadku drogowego, ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie lub świadczenie, którego wysokość jest uzależniona od skali doznanych obrażeń, określanych na podstawie specjalnych tabel uszczerbków na zdrowiu. Świadczenie to ma na celu częściowe lub całkowite pokrycie kosztów związanych z leczeniem, rehabilitacją, a także kompensatę za utratę zdolności do pracy.

Ubezpieczenie NNW często jest oferowane jako dodatkowy element polisy OC (obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej) lub AC (autocasco). Może być ono również wykupione jako samodzielna polisa dla kierowcy oraz pasażerów pojazdu.

Wysokość składki na ubezpieczenie NNW zależy od różnych czynników, takich jak rodzaj pojazdu, wiek i doświadczenie kierowcy, a także zakres wybranej ochrony. Polisa może również zawierać różne klauzule i wyłączenia, które określają warunki, w jakich ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, na przykład wypadki spowodowane pod wpływem alkoholu lub narkotyków czy też wypadki wynikające z celowego działania ubezpieczonego.

Korzyści z posiadania ubezpieczenia NNW komunikacyjnego są szczególnie widoczne w sytuacjach, gdy w wyniku wypadku komunikacyjnego dochodzi do poważnych obrażeń ciała, które mogą wymagać długotrwałego leczenia i rehabilitacji.

To ubezpieczenie komunikacyjne może również zapewnić wsparcie dla rodziny ubezpieczonego w przypadku jego śmierci, oferując jednorazowe świadczenie, które może pomóc w załatwieniu spraw związanych z pogrzebem i pomóc w utrzymaniu standardu życia po stracie żywiciela.

Ubezpieczenie Assistance

Assistance to dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne, które zapewnia pomoc drogową w razie awarii lub wypadku. Ubezpieczenie assistance obejmuje m.in. holowanie pojazdu, naprawę na miejscu, wypożyczenie samochodu zastępczego, a także nocleg i transport dla kierowcy i pasażerów w przypadku awarii w trakcie podróży.

Głównym celem ubezpieczenia Assistance jest zapewnienie szybkiej i efektywnej pomocy, aby zminimalizować niedogodności związane z nieprzewidzianymi zdarzeniami. W ramach tego ubezpieczenia możesz otrzymać takie usługi jak pomoc drogowa w miejscu wypadku lub awarii, holowanie pojazdu do najbliższego warsztatu, organizację części zamiennych, a także pomoc w zakwaterowaniu, jeśli naprawa pojazdu wymaga dłuższego czasu.

W zależności od zakresu polisy, ubezpieczenie to może obejmować również udostępnienie pojazdu zastępczego na czas naprawy uszkodzonego samochodu, co jest szczególnie cenne, gdy samochód jest Ci niezbędny na co dzień.

Niektóre polisy Assistance rozszerzają swoją ochronę na wydarzenia poza granicami kraju, co jest nieocenione podczas zagranicznych podróży, gdy bariera językowa lub brak znajomości lokalnych przepisów mogą stanowić dodatkowe wyzwanie.

W przypadku podróży zagranicznych Assistance może również oferować wsparcie medyczne, w tym transport medyczny do kraju, organizację opieki medycznej na miejscu, a nawet pomoc w przypadku utraty dokumentów czy środków płatniczych. Uzupełnieniem Assistance w takich sytuacjach jest ubezpieczenie KLZ.

Koszt ubezpieczenia Assistance jest zmienny i zależy od wielu czynników, takich jak zakres świadczeń, rodzaj i wiek pojazdu, a także zasięg terytorialny ochrony. Polisa Assistance może obejmować nie tylko samochody osobowe, ale także motocykle, kampery i inne pojazdy.

Ubezpieczenie komunikacyjne – które warto wykupić?

Przed podjęciem decyzji o zakupie dowolnego ubezpieczenia komunikacyjnego, zastanów się, jakiej ochrony potrzebujesz. Będzie to miało wpływ nie tylko na wysokość rocznych opłat, ale przede wszystkim na zakres ochrony, którą będziesz objęty.

W przypadku wymaganego ubezpieczenia OC nie masz miejsca na wahania – każdy posiadacz pojazdu musi mieć wykupione OC. Chroni ono przed konsekwencjami finansowymi szkód wyrządzonych innym uczestnikom ruchu. Pamiętaj jednak, by uprzednio porównać oferty różnych ubezpieczycieli i wybrać najkorzystniejszą cenowo.

Jeśli Twój samochód jest nowy lub ma dla Ciebie szczególną wartość, ubezpieczenie AC będzie dobrym wyborem. Ochroni ono przed dużymi wydatkami w przypadku poważnych uszkodzeń czy kradzieży. Pamiętaj jednak, że składka AC jest stosunkowo wysoka i rośnie wraz z wartością samochodu.

Jeśli dużo podróżujesz i zależy Ci na szybkiej pomocy w razie awarii, to ubezpieczenie Assistance może być niezastąpione. Może ono znacznie zmniejszyć stres związany z nieoczekiwanym zatrzymaniem się pojazdu. Koszt jest zazwyczaj niewielki w stosunku do zakresu oferowanej pomocy.

Ubezpieczenie NNW może zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo finansowe Tobie i Twoim bliskim w przypadku poważnych wypadków. Jest to szczególnie ważne, jeśli masz rodzinę lub osoby na swoim utrzymaniu. Mimo że polisa NNW jest dodatkowym kosztem, wsparcie finansowe może być niezwykle przydatne, gdy dojdzie do uszczerbku na zdrowiu.

Opracowanie: Money Breaker. Źródła: Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152 z późn. zm.), Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2017 poz. 1260 z późn. zm.)