Co to jest list mazalny / kwit mazalny, ile kosztuje i do czego jest potrzebny?

Bez tego dokumentu wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej będzie niemożliwe.
list mazalny list mazalny
List mazalny będzie Ci potrzebny do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości. Money Breaker

List mazalny pozwoli na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości. Może dotyczyć spłaty kredytu, ale także uregulowania zobowiązania skarbowego czy administracyjnego. Kwit mazalny wystawia wierzyciel, na którego rzecz została ustanowiona hipoteka. W dzisiejszym artykule omówimy dokładnie, co to jest list mazalny, kto wystawia kwit mazalny oraz co musi zawierać. Ewentualne braki mogą skutkować odmową wykreślenia hipoteki.

Co to jest list mazalny?

List mazalny, inaczej kwit mazalny, to dokument potwierdzający spłatę zadłużenia oraz wyrażający zgodę wierzyciela na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości. Dokument ten jest niezbędny, aby sąd (wydział ksiąg wieczystych) dokonał wykreślenia hipoteki po spłacie ciążącego na Tobie zadłużenia, jak np. spłacie kredytu hipotecznego czy pożyczki hipotecznej.

kwit mazalny
List mazalny / kwit mazalny to zgoda wierzyciela na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Money Breaker.

Wystawienie listu mazalnego jest obowiązkiem wierzyciela, którego zobowiązanie zostało spłacone. Wierzyciel (np. bank) powinien wystawić kwit mazalny na żądanie dłużnika po spłacie ostatniej raty kredytu. Zwykle banki wysyłają list mazalny w ciągu kilkunastu dni po spłacie zobowiązania w całości, jednak w niektórych przypadkach konieczne może być przesłanie wniosku o jego wystawienie. W praktyce czas między spłatą kredytu a otrzymaniem kwitu mazalnego może wynosić kilka do kilkunastu dni.

Sprawdź najlepsze konta osobiste w tym miesiącu!

Kto wystawia list mazalny?

List mazalny może być wystawiony przez różne podmioty w zależności od tego, kto jest wierzycielem hipotecznym. W przypadku kredytów mieszkaniowych najczęściej wystawcą listu mazalnego jest bank lub instytucja finansowa udzielająca kredytu. Jednak kwit mazalny może również być wystawiony przez firmy prywatne, instytucje administracji publicznej lub nawet osoby fizyczne, jeśli są wierzycielem hipotecznym.

Niezależnie od rodzaju wierzyciela hipotecznego i formy prawnej, na podmiotach tych spoczywa obowiązek wystawienia kwitu mazalnego. To właśnie wierzyciel hipoteczny jest odpowiedzialny za sporządzenie i wydanie dokumentu potwierdzającego wygaśnięcie zobowiązań zabezpieczonych hipoteką oraz zgodę na usunięcie wpisu o hipotece z księgi wieczystej.

Co zawiera kwit mazalny?

Aby list mazalny był przesłanką do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej, muszą znaleźć się w nim przede wszystkim:

  • dane dotyczące nieruchomości
  • informacje o zobowiązaniu
  • rodzaj hipoteki
  • odbiorca dokumentu
  • zgoda na wykreślenie hipoteki
  • podpisy osób reprezentujących bank / wierzyciela

Dane dotyczące nieruchomości

List mazalny precyzyjnie określa, którą nieruchomość dotyczy. Podaje się adres nieruchomości oraz numer księgi wieczystej, w której wpisana jest hipoteka.

Informacje o zobowiązaniu

W kwicie mazalnym znajdują się informacje dotyczące zobowiązania, które zostało spłacone. Wymienia się numer umowy kredytowej lub innego dokumentu zawierającego zobowiązanie, a także można odnieść się do wyroku sądowego, jeśli taki był.

Rodzaj hipoteki

List mazalny wskazuje rodzaj hipoteki, czyli czy była to hipoteka umowna (dobrowolna) czy przymusowa (zabezpieczająca wierzytelność).

Odbiorca kwitu

W dokumencie musi być jasno określone, kto jest odbiorcą listu mazalnego. Zazwyczaj jest to kredytobiorca, czyli osoba, która spłaciła zadłużenie.

Potwierdzenie spłaty zobowiązań

Kwit mazalny zawiera potwierdzenie wygaśnięcia wszystkich zobowiązań zabezpieczonych hipoteką. To ważne, aby pokazać, że dług został w pełni spłacony.

Zgoda na usunięcie wpisu hipoteki

W liście mazalnym znajduje się zgoda wierzyciela na usunięcie wpisu o hipotece z ksiąg wieczystych. Jest to istotny krok w procesie formalnym.

Podpisy reprezentantów wierzyciela

List mazalny musi zostać podpisany przez osobę upoważnioną do jego wystawienia, na przykład przez pełnomocnika banku. W przypadku, gdy wystawcą listu mazalnego nie jest bank ani SKOK, konieczne jest poświadczenie notarialne podpisu.

Czy bank może odmówić wystawienia kwitu mazalnego?

Tak, istnieją sytuacje, w których bank może odmówić wystawienia listu mazalnego. Oto kilka możliwych powodów, dla których taka odmowa może mieć miejsce:

Zaległe zobowiązania

Jeśli istnieją nieuregulowane płatności lub inne zaległości związane z kredytem, bank może odmówić wystawienia listu mazalnego, dopóki wszystkie zobowiązania nie zostaną uregulowane. Bank może żądać spłaty wszystkich należności, w tym odsetek i opłat, przed wydaniem listu mazalnego.

Przeczytaj koniecznie: Czym jest bankowość islamska i jakie są jej zasady?

Niedopełnienie formalności

Jeśli nie zostaną spełnione określone formalności lub nie dostarczy się wymaganych dokumentów, bank może wstrzymać wystawienie listu mazalnego. Konieczne może być dopełnienie lub uregulowanie pewnych kwestii przed wydaniem listu mazalnego.

Spór prawny

W przypadku toczącego się sporu prawnego związanego z kredytem lub hipoteką bank może odmówić wystawienia listu mazalnego, dopóki spór nie zostanie rozstrzygnięty. Bank może wymagać przedstawienia postanowienia sądowego lub porozumienia stron przed wydaniem listu mazalnego.

Ograniczenia prawne

Istnieją również inne ograniczenia wynikające z przepisów prawnych, które mogą uniemożliwić bankowi wystawienie listu mazalnego. Przykłady obejmują nakazy sądowe, zajęcie nieruchomości lub inne przepisy prawne, które uniemożliwiają bankowi wydanie listu mazalnego.

Sprawdź także:

Wniosek o list mazalny

Jeśli nie masz pewności, czy bank lub wierzyciel hipoteczny automatycznie wyśle do Ciebie kwit mazalny, możesz wysłać do niego wniosek online lub w formie papierowej. Przykładowy wniosek o kwit mazalny zamieszczamy poniżej.

Częste pytania o list mazalny

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące listu mazalnego.

Ile kosztuje wystawienie listu mazalnego?

W większości przypadków wierzyciel hipoteczny nie nalicza żadnej opłaty za wystawienie kwitu mazalnego, jednak mogą zdarzyć się sytuacje, że będzie się to wiązało z drobną opłatą, zwykle ujętą już w umowie o finansowanie lub układ.

Ile się czeka na list mazalny?

List mazalny jest wystawiany zwykle w ciągu kilkunastu dni od całkowitej spłaty zadłużenia hipotecznego. Jeśli bank lub inny wierzyciel hipoteczny zwleka z jego przesłaniem, powinieneś wysłać wniosek o wystawienie tego dokumentu.

Ile czasu jest ważny list mazalny?

Bezterminowo! Pamiętaj, że kwit mazalny jest dokumentem potwierdzającym spłatę zadłużenia, a to oznacza, że bank lub wierzyciel hipoteczny nie ma prawa do żadnych roszczeń z tego tytułu.

Opracowanie Money Breaker